20231108 Documents de la jornada/ Taula del llobregat

Aquests documents des d’aquí es poden ampliar o baixar millor:

1.-Mapa dels actors clau de la Conca, per Andrea Alejandra

2.- Taller Amenaces fora del nostre control

3.- Taller Amenaces sota el nostre control

4.- Anàlisi tallers

DOCUMENTS:

1.- Mapa dels actors clau de la conca

2.- Taller Amenaces fora del nostre control

3.- Taller Amenaces sota el nostre control

4.- Anàlisi tallers

Tallers

Els tallers proposats per a la jornada van tenir com a objectiu general actualitzar i identificar tant les nostres dinàmiques de relació en xarxa amb altres entitats; com també l’autopercepció de les nostres fortaleses – debilitats com entitats i una reflexió sobretot allò sobre què no aconseguim incidir, però que pot amenaçar-nos o potenciar-nos. També hem donat una mirada a les propostes d’acció o treball que podem fer com col·lectius i que podem potenciar a través de la xarxa que constitueix la Taula del Llobregat.

  1. Qui som? Mapatge d’actors clau 

Buscant reconèixer la capacitat de relació que tenim com taula en cada territori, hem identificat les entitats o actors claus amb els quals es relaciona cada una de les nostres entitats en el territori on treballem mitjançant la cooperació i això ens va permetre visualitzar esquemàticament l’abast de xarxa que tenim i posar-lo sobre el mapa de la conca. També hem identificat aquells organismes o entitats amb quins podem tenir relacions de conflicte per posar particular atenció en possibilitats de treball i lluita conjunta. Podem veure el mapatge d’actors clau en l’annex.

Principals resultats de la sistematització:

  • En cadascun dels nostres territoris tenim una marcada relació de cooperació amb altres organitzacions de tipus social, ecològic i de defensa del territori que ens mostra que la Taula del Llobregat i els seus espais de difusió poden ser una eina de defensa i lluita conjunta com conca.
  • La presència d’institucions educatives i centres de recerca es considera destacable en termes de possibles col·laboracions de recerca i projectes.
  • Existeixen relacions de col·laboració en alguns dels nostres col·lectius amb entitats de l’administració pública que podrien plantejar-se com a exemples d’anàlisis, per a identificar potencialitats de cooperació en tota la conca amb institucions amb les quals no existeixen relacions de confiança ni cooperació.
  • Respecte a les relacions de conflicte es destaquen les entitats de l’administració pública com ho són: ajuntaments, direccions i departaments de la Generalitat.
  • L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), màxima institució pública de gestió de l’aigua, es presenta com un actor clau amb el qual treballar perquè predomina una relació de desconfiança generadora de conflictes (autorització projectes extractius, definició zones inundables, gestió de l’aigua), malgrat existir algun tipus de cooperació amb algunes entitats participants en el taller.
  • En el tram alt de la conca existeixes relacions de conflicte amb empreses privades de caràcter extractiu (contaminació) i la banca privada generant conflictes associats a la contaminació i captació d’aigua; degradació del sistema natural de la conca i l’especulació de la terra.
  • En el tram baix de la conca prevalen conflictes associats als processos d’especulació de la terra, projectes d’urbanisme, planejament territorial del delta i el creixement metropolità de Barcelona.
  • Es consideren actors clau de conflicte les dues infraestructures d’escala global existents en el delta: el port i l’aeroport.

Podem plantejar que existeix una capacitat de treball cooperatiu en la conca i que la Taula pot ser una plataforma de treball conjunt i de visualització de la conca com a sistema complex.

  1. Com percebem les nostres entitats? Amenaces i oportunitats, debilitats i potencialitats.  

Mitjançant la taula 1 podem trobar un resum de tot allò que considerem que ens preocupa en el context extern de les nostres entitats és a dir tot allò que està fora del nostre control.

Identifiquem una sèrie d’amenaces (primera columna), barreres o obstacles externes a nosaltres; i també totes les oportunitats (tercera columna), esdeveniments o circumstàncies externes que no podem controlar, però en els que podem incidir d’una manera o l’altra per aconseguir els nostres objectius. En les columnes 2 i 4, podem veure les possibles estratègies sobre les quals podem treballar tant com per a afrontar les amenaces, com per aprofitar les oportunitats.

A través de la taula 2 podem trobar un resum de la discussió o anàlisi que hem fet sobre les nostres entitats des de l’interior, reflexionant sobre el seu funcionament, és a dir tot allò que considerem està sota del nostre control.

En la columna 1 podem trobar totes aquelles característiques en les quals ens destaquem i ens sentim fortes i forts i a la columna 2 tot allò que hauríem de millorar i que considerem les nostres debilitats. En les columnes 2 i 4, podem veure les possibles estratègies sobre les quals podem treballar tant com per a afrontar les debilitats, com per aprofitar les potencialitats.

 

 

 

 

 

 

Spread the love